SLU news

Exemption for confidentiality on a MCQ exam

Published: 23 April 2021

If for any reason you do not want to disclose your questions in an MCQ exam, you can get an exemption for confidentiality on the exam. In that case, you should notify the students about this prior to the exam and referring to

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen 17e kapitlet fjärde paragrafen: "Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs."