CV-sida

Petter Öhrn

Presentation

Jag har ett brett intresse för forskning som syftar till att skydda växter från angrepp. Min forskningar har främst handlat om skadeinsekter på skog. Jag har t.ex. arbetat med plantskydd mot snytbagge. Främst har jag studerat vaxskyddade plantors effekt på snytbaggen med målsättningen är att hitta den optimala vaxmängden som klarar uppdraget att stoppa angrepp från snytbaggen.

I min licentiatavhandling har jag studerat svärmningsmönster och effekten av temperatur på flygaktivitet, utveckling och generationsförhållanden hos granbarkborren. I ett pågående projekt studerar jag hur klimatförändringarna påverkar granbarkborren och den större märgborren

Undervisning

Skogsentomolgi för Jämästare på Sverigeresan södra (SG0188)

Forskning

EU-projektet WeevilSTOP där även Oslo universitet och Teknologisk Institutt i Norge ingår (avslutat 2015)

Föredrag om projektet.: The history of seedling protection against Pine weevil - will wax be the future?

Hur påverkar klimatförändringarna granbarkborren och den större märgborren? (Finansierat av Brattåsstiftelsen)
Granbarkborren och den större märgborren utgör två av våra allvarligaste skadegörare på skog. Vi har under senare år observerat att de flyger allt tidigare på våren. Med hjälp av inte bara historiska data från litteraturen utan också ett mycket omfattande opublicerat dataunderlag för dessa arter vill vi klarlägga hur flygstarten förändrats med tiden, hur förutsättningarna för syskonkullsvärmningar och två generationer per år förändrats samt vilka konsekvenser detta får för skogsbruket. Hur situationen kommer att se ut i olika framtida klimatscenarier kommer att simuleras baserat på de uppmätta förändringarna.( I samarbete med Niklas Björklund, och Anna-Maria Jönsson (Lunds universitet) )

 

 

Publikationer i urval

Avhandling

Öhrn, P. (2012). Seasonal flight patterns of the Spruce Bark Beetle (Ips typographus) in Sweden -Phenology, Voltininsm and Development. Department of Ecology. Uppsala, Swedish university of agricultural sciences. Licentiate thesis: p. 42. [PDF]

Vetenskapliga publikationer
Öhrn, P., Långström, B., Lindelöw, Å., Björklund, N. (2014) Seasonal flight patterns of Ips typographus in southern Sweden and thermal sums required for emergence. Agriculture and Forest Entomology.
Published on-line 5 JAN 2014
[ARTICLE]  [Open access manuscript version]

Ylva Persson, Rimvydas Vasaitis, Bo Långström, Petter Öhrn, Katarina Ihrmark and Jan Stenlid. 2009. Fungi Vectored by the Bark Beetle Ips typographus Following Hibernation under the Bark of Standing Trees and in the Forest Litter. Microbial Ecology 58:651-659.

Långström, B., Lindelöw, Å., Schroeder, M., Björklund, N. & Öhrn, P. 2009. The spruce bark beetle outbreak in Sweden following the January-storms in 2005 and 2007. In: Kunca, A. Zubrik, M. (eds.) Insects and Fungi in Storm Areas. Proceedings of the IUFRO Working Party 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe from the workshop that took place on September 15 to 19, 2008 in Štrbské Pleso, Slovakia, p.13-19.[PDF]

Öhrn P., Matthew K., Gareth H., Björklund N. 2008. Two non-destructive techniques for determining the sex of live adult Hylobius warreni. The Canadian Entomologist vol 140 nr 5 617-620

Konferensbidrag

Öhrn, P. Changes in phenology of bark beetles in response to climate change, Invited keynote speaker on BaltDendro 22-25 Aug 2016,Annas Koku Skola, Riga, Latvia.


Öhrn, P. Lindelöw, Å. Långström, B. 2012. Flight activity of the ambrosia beetles Trypodendron laeve and Trypodendron lineatum in relation to temperature in southern Sweden. In:  Delb, H. Pontualli, S. (eds.) Biotic Risks and Climate Change in Forests 10th IUFRO Workshop of WP 7.03.10 “Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe”, September 20-23  2010 in Freiburg, Germany. [PDF]

Öhrn, P. & Långström, B. 2009.  Flight activity and development of the spruce bark beetle Ips typographus in southern Sweden. Poster presented at the IUFRO Conference Forest Insects and Environmental Change organized by Working Party 7.03.05: Integrated Control of Scolytid Bark Beetles and Working Party 7.03.07: Population Dynamics of Forest Insects on 27 September – 2 October 2009 at Jackson Hole, Wyoming, USA.

Öhrn, P., Långström, B. & Björklund, N. 2009. Flight activity of the spruce bark beetle Ips typographus in southern Sweden (poster abstract) In: Kunca, A. Zubrik, M. (eds.) Insects and Fungi in Storm Areas. Proceedings of the IUFRO Working Party 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe from the workshop that took place on September 15 to 19, 2008 in Štrbské Pleso, Slovakia, p.148

Vasaitis, R., Persson, Y., Långström, B., Solheim, H., Ihrmark, K., Öhrn, P. and Jan Stenlid. 2008. Ceratocystis polonica and other fungi vectored by Ips typographus in forest areas of south Sweden following storm disturbance. Oral presentation at the IUFRO Conference Insects and Fungi in Storm Areas  organized by the IUFRO WG 7.03.10 "Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe" on September 15 to 19, 2008 in Štrbské Pleso, Slovakia.

Övriga publikationer
Öhrn, P, Björklund, N, Lindelöw, Å., Långström, B. (2012) Ta ut vindfällda granar i rätt tid. SkogsEko, 4, p. 43.[FULL TEXT]

Rapporter
Långström, B. & Öhrn, P. 2009. Rapport om barkborrarnas aktivitet och utveckling under 2009 på försöksplatserna Asa, Tönnersjöheden, Gammalstorp och Remningstorp. Rapport till Skogsstyrelsen 2009-12-15.

Öhrn, P. 2007. Granbarkborrars utveckling i barkskavd massaved. Rapport till Södra. 2007-10-27.

Examensarbete
Öhrn, P. 2006. Effekten av metyljasmonat som skydd mot gnag av snytbagge (Hylobius abietis) på gran- och tallplantor. Dept. of entomology, SLU. Examensarbete i entomologi vol. 2006:1.


Kontaktinformation