Inbjudan till möten om fakultetens organisation

Senast ändrad: 06 juli 2023

Välkommen till informationsmöte 11 januari kl. 14 (svenska) eller kl. 15 (engelska). Mötet är startpunkt för den sedan tidigare aviserade översyn vi behöver göra inför beslut om hur fakulteten ska vara organiserad från och med 1 januari 2024. Vi kommer att presentera tre möjliga scenarier som är tänkta att fungera som utgångspunkt för kommande workshops. Observera att dessa scenarier inte utesluter andra förslag. Samma presentation kommer att ges vid båda tillfällena, men på olika språk. Mötena sker i Zoom och kommer att vara i en timme. Mötena kommer att spelas in för att göras tillgängliga för alla som inte kan delta. Inbjudan kommer i din inbox inom kort.

Nästa steg är workshops med institutionsledningar, ämnesansvariga, programstudierektorer, UDS-klinikchefer och skyddsombud. Arbetet kommer att resultera i ett förslag som presenteras för samtliga medarbetare via tre digitala workshopstillfällen den 1 och 3 mars. Syftet med dessa workshops är att få kompletterande detaljering av förhoppningar, farhågor och synpunkter och förslag med fokus på en lyckad implementering.

Med det förfinade förslaget som bas kommer ett inriktningsbeslut fattas av dekan, följd av risk och konsekvensanalys (arbetsmiljöfrågor). Efter MBL-förhandling med arbetstagarorganisationer kommer ett dekanbeslut i juni 2023 gällande fakultetens framtida organisation.


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87