Beskrivning av PLUS

Senast ändrad: 04 mars 2021

Planeringsverktyg med funktioner för projektkalkyl, projektbudget, prognos och uppföljning samt verksamhetsplan och verksamhetsrapportering vid SLU.

Ansökan projekt – Stödjer del av processen ansökningar av medel från externa finansiärer. Lösningen innehåller följande funktioner:

 • Mallar som stöd för att hantera finansiärers olika krav.
 • Beräkningsstöd av bemanning och övriga kostnader.
 • Simuleringsmöjlighet i form av versionshantering.
 • Inbyggd funktion för delning av kalkyl för granskning och godkännande.
 • Sammanställning av kalkylresultat som fullkostnadskalkyl och resultaträkning.
 • Funktion för uppföljning och analys.
 • Utskrift av underlag för internt godkännande och arkivering.

Målgrupp för lösningen är forskare, ekonomer och andra som är involverade i framtagning och godkännande av fullkostnadskalkyler i samband med ansökan till finansiär.

Projektbudget och planering – Stödjer processen från projektbudget, uppföljning och återrapportering av forskningsprojekt. Lösningen innehåller följande funktioner:

 • Flerårig budgetering och prognos av projekt.
 • Flerårig budgetering och planering av personal på projekt- och institutionsnivå.
 • Personaluppgifter uppdateras dagligen från personalsystemet.
 • Budgetering, planering, prognostisering och uppföljning av utfall i projekt.
 • Kontraktsuppgifter och utfall uppdateras dagligen från ekonomisystemet.
 • Enklare tidrapporter för sammanställning av EU-projekt
 • Funktion finns för uppföljning och analys

Målgrupp för lösningen är forskare, projektledare, ekonomer, ansvariga chefer och övriga som ansvarar för ekonomi i forskningsprojekt.

Uppföljning och analys – Systemet PLUS uppdateras dagligen med data och information från ekonomisystem och personalsystem.  

Uppföljning och analys – Ekonomi

I ekonomidelen finns tre standardvyer: Resultaträkning, resultaträkning datumintervall och en balansräkning. I vyerna kan användaren enligt drill-down principen enkelt navigera sig från en överskådlig vy av informationen till att fördjupa sig ner på transaktioner och inskannade fakturor.

Målgruppen för ekonomidelen är SLU:s chefer med budgetansvar och annan administrativ personal som arbetar med ekonomisk uppföljning.

Uppföljning och analys – Personal

I personaldelen finns två standardvyer: Personalregister och Resursredovisning. I vyerna kan användaren enligt drill-down principen enkelt navigera sig från överskådlig vy av informationen till att fördjupa sig ner till det grunddata som bygger upp vyerna.

Målgruppen för personaldelen är chefer med personalansvar och administrativ personal som i sitt arbete arbetar med personalanalys.

Verksamhetsrapportering – I denna del av Hypergene kan olika former av rapportmallar sättas ihop, exempelvis månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport. I rapportmallarna lyfts information in från Hypergenes övriga moduler, men användaren kan även lägga till egna kommentarer på exempelvis budgetutfallet. Inom projektet skapas en verksamhetsrapport för budget- och bokslutskommentarer. Funktionen kommer ersätta det nuvarande systemet för budget- och bokslutskommentarer.

Målgruppen för den del som ingår i nuvarande projektet PLUS är Beslutsstöd och andra som bidrar med kommentarer i det nuvarande systemet.

Verksamhetsplanering  –  Ett stöd för den årliga processen med planering och uppföljning av verksamhetsplanen. Med utgångspunkt från den strategiska planens fokusområden, delkomponenter och prioriterade åtgärder kan fakulteter och institutioner lägga in sina prioriterade åtgärder, uppdrag och aktiviteter i systemet. Uppgifterna i planen kan sedan på ett enkelt sätt följas upp under året med kommenterar och statusmarkeringar.

Målgruppen för lösningen är initialt fakulteterna och universitetsadministrationen.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se