Lägesuppdatering – komplexa samband

Senast ändrad: 07 juni 2018
03.jpg

Utvecklingsprojektet för ett ökat samarbete mellan UDS och KV löper på. Rekommendationerna i Gerdins och Onegårds utredning betas av en efter en, vissa går snabbt att genomföra medan andra är betydligt mer komplexa och kräver ytterligare analys. Sammantaget upplever jag en positiv inställning till arbetet. Viljan finns i verksamheterna och många kloka och konstruktiva förslag framkommer i dialoger. Ett andra möte har hållits i DKU-rådet och även där är stämningen god och många framåtsyftande diskussioner förs.

Vad har vi klarat av och vad återstår?

Nästan hela 60 procent av utredningens rekommendationer är nu genomförda och med resterande delar, med ett undantag, har arbete inletts. Till den senare kategorin hör bl.a. delade/förenade anställningar, uppdatering av ramöverenskommelsen mellan UDS och VH-fakulteten, system och rutiner för analys och uppföljning samt professionell schemaläggning. Dessa delar är av en mer omfattande karaktär och införande av delade/förenade anställningar måste exempelvis föregås av en analys ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Vem blir den anställdes chef? Hur hanteras löneskillnader mellan verksamheterna osv. En arbetsgrupp bestående av chefen för djursjukhuset, prefekten för Institutionen för kliniska vetenskaper och processledaren har bildats som i samsyn ser över kompetensförsörjningen på UDS och KV. Fokus ligger på såväl dagens behov som framtida behov.

När det gäller ramöverenskommelsen, som behandlar bland annat ersättningsnivåer mellan UDS och KV har VH utsett Karin Östensson att särskilt arbeta med dessa frågor.

UDS ekonomi

En genomgång av det ekonomiska läget för UDS har gjorts. Tyvärr är resultatet efter första kvartalet av 2018 är – 4 mnkr. Diskussion fördes i DKU-rådet om anledningen till att personalkostnaderna fortsätter att öka mer än intäkterna. Noterades också att kostnader för drift och inköp av material är relativt höga. Med anledning av det negativa kvartalsresultatet kommer en reviderad budget att upprättas vid halvårsskiftet för godkännande av rektor. Smådjursklinikens chef sedan 8 månader, Catarina Kjellerstedt, arbetar intensivt med åtgärder som kan påverka ekonomin i positiv riktning. Bland annat:

- bemannings- och kompetensplan
- rutiner för bokningsnivåer och avbokningar vid sjukdom
- fungerande telefoni
- debiteringskontroller
- arbetsmiljöarbete
- fler och tydligare informationskanaler
- förbättrat arbete med remisser och mot remittenter.

För närvarande utarbetas ett förslag på vad som är en lämplig ”grundbemanning”, ett s.k. bör-läge att utgå från i planeringen.

Arbetsmiljön på smådjurskliniken

Den arbetsmiljöenkät som genomfördes över hela SLU i vintras visade på en positiv utveckling för UDS. Ambitionen är att förbättra arbetsmiljön ytterligare och SLUs personalavdelning stöttar processen. Ett omfattande arbete bedrivs med inriktning på medarbetarskap och ledarskap och intresset är stort från både medarbetare och chefer. En rad åtgärder för förbättrad arbetsmiljö är på gång. En bra schemaläggning med personalinflytande, rätt bemanning avseende såväl antal personer som kompetens har pekats ut som nyckelfaktorer för att minska stressen och därmed förbättra arbetsmiljön.

Ekonomi och HR-funktionen på UDS 

Här har mycket hänt. Både Mats och Per har slutat sina anställningar och den organisatoriska hemvisten för funktionerna blir den centrala administrationen på SLU. En annan förändring är att dessa funktioner kommer fysiskt att ha placering på såväl UDS som SLU centralt.

Närvaro på KV

Efter att hittills i huvudsak ha ägnat mig åt UDS verksamhet tar jag nu ett större kliv in på KV. Någon dag i veckan nyttjar jag ett emeritusrum där för att finnas tillgänglig för dialog och bli mer insatt i KV:s verksamhet.

Hoppas ni får möjlighet att njuta av försommarmånaden juni. Just nu verkar värmen ha tagit semester men förhoppningsvis återvänder den till vår semester.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se