8. Arkiv och diarium

Senast ändrad: 23 oktober 2018

1. Måldokument och strategier

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar, 2016-05-24

2. Policyer 

Policy för hantering av verksamhetsinformation, 2017-03-07

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

4. Riktlinjer

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument 

6. Anvisningar och instruktioner