7. Arbetsmiljö

Senast ändrad: 18 juli 2022

1. Måldokument och strategier

2. Policyer

Arbetsmiljöpolicy, 2018-04-17

Friskvårdspolicy, 2017-06-07

Värdegrund för SLU, 2013-06-20

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

4. Riktlinjer

Riktlinjer för arbete på distans, 2022-05-18

Riktlinjer vid misstanke om att en anställd utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, 2019-05-07

Riktlinjer vid kränkande särbehandling, 2016-08-30

Riktlinjer för ensamarbete, 2012-01-30

Riktlinjer för sällskapsdjurs vistelse på arbetsplatsen, 2011-06-20

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på institution/motsvarande, 2010-12-20

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

6. Anvisningar och instruktioner

Rutin för nödlägesberedskap (SLU-230)

Rutin gällande gravida och ammande arbetstagare SLU (SLU-1992)

Anvisning för gravida och ammande personal vid exponering av joniserad strålning (SLU-1967)

Anvisning för utbildning av personal i verksamhet med joniserad strålning (SLU-1975)

Anvisningar för arbete med strålning (SLU-1966)

Anvisning för avvikelsehantering vid arbete med joniserande strålning (SLU-1969)

Anvisning för persondosimetri (SLU-1974)

Anvisning för kategoriindelning av personal och lokaler (SLU-1971)

Anvisning för hälsoundersökning av personal i kategori A (SLU-1970)

Anvisning för radioaktivt avfall (Avfallsplan) (SLU-1977)

Ansökan om lokalt tillstånd radioaktiva ämnen (SLU-1968)

Anmälan av ny eller skrotning av gammal röntgenutrustning (SLU-1972)

Information strålskydd för extern personal (SLU-1978)


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen