6. Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Senast ändrad: 18 februari 2020

1. Måldokument och strategier

2. Policyer

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

 NJ-fakulteten

Speciallokaler för undervisning – ny organisatorisk enhet, 2011-03-01

Områdesintendentur Ekologihuset, ny organisatorisk enhet,
2011-02-22

Områdesintendentur Mark-Vatten-Miljöcentrum, inrättande,
2011-02-22

Instruktion för gemensam växtodlingsanläggning vid NL-fakulteten på Ultuna, 2009-12-16

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten, 2009-04-01

Instruktion för styrgruppen för långliggande försök, 2009-02-03

Områdesintendentur Biocentrum, ny organisatorisk enhet
2009-10-20  

4. Riktlinjer

Riktlinjer för central och tredelad medfinansiering av bidragskontrakt, 2019-06-25

Riktlinjer för bidragsformer som är berättigade till central medfinansiering, 2019-06-25

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 2017-09-26

Riktlinjer för ersättning till institutioner där en anställd lärare/forskare är ledamot av universitetsstyrelsen, 2017-08-29

Riktlinjer för fakultetsgemensamma ämnesområden, 2013-12-16

NJ-fakulteten

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till internationella konferenser som arrangeras av fakultetens institutioner, 2011-01-30

Policydokument för TEMA-forskning vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, 2009-12-16

Forskningsstöd till unga forskare, 2005-09-20

S-fakulteten

Riktlinjer för medfinansiering av projekt vid fakulteten för skogsvetenskap, 20200212

VH-fakulteten

Bilaga till riktlinjer för ekonomiskt stöd till internationella konferenser - ansökningsformulär, 2014-11-27

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till internationella konferenser som arrangeras av fakultets institutioner, 2012-04-17

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

SLU:s budget 2017, 2017-02-07

NJ-fakulteten

Ersättningsbelopp för startbidrag till nyrekryterade professorer
2015-03-12

Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson), 2011-05-03

VH-fakulteten

Verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2016 inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, 2015-11-12

6. Anvisningar och instruktioner

NJ-fakulteten

Prolongering för doktorander med förtroendeuppdrag, 2016-07-01 

Närmare anvisningar för utvärdering av TEMA-forskningsprogram, 2009-12-16