5. Organisation och beslutsstruktur

Senast ändrad: 15 juni 2022

1. Måldokument och strategier

2. Policyer

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

Rektors delegationsordning, 2022-05-03

Styrelsens delegationsordning, 2022-04-27

Universitetsadministrationens delegationsordning, 2020-01-15

Befogenheter för antagningschef Maria Orvehed, 2021-09-07     

Befogenheter för fartygsenhetens chef Lars Thorell, 2021-09-07     

Befogenheter för personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter, 2021-03-11

Befogenheter för säkerhets- och säkerhetsskyddschef Robert Arvidsson, 2020-10-19

Befogenheter för ekonomichef Sven Carlsson, 2019-09-30

Befogenheter för chefsjurist Lennart Jonsson, 2015-03-06

Ägardirektiv för SLU Holding, 2018-12-17

Inrättande av Centrum för statistik, 2016-11-22

Speciallokaler för undervisning – ny organisatorisk enhet, 2011-03-01

Instruktion för universitetsdjursjukhuset, 2010-08-30

Inrättande av SLUmat-gruppen, 2010-06-28

LTV-fakulteten

LTV-fakultetens delegationsordning, 2021-03-10

LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar, 2019-03-25

NJ-fakulteten

NJ-fakultetens delegationsordning 2022, 2022-06-08

Arbetsordning för fakultetsnämnden för naturresurser och jordbruksvetenskap 2022-2024, 2022-04-20

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten, 2019-11-21

NJ-fakultetens indelning i kluster, 2019-04-24

Instruktion för Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, 2018-05-16

Områdesintendentur Ekologihuset, ny organisatorisk enhet, 2011-02-22

Områdesintendentur Mark-Vatten-Miljöcentrum, inrättande, 2011-02-22

Regler för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (Epok), 2010-11-23

Instruktion för gemensam växtodlingsanläggning vid NL-fakulteten på Ultuna, 2009-12-16

Områdesintendentur Biocentrum, ny organisatorisk enhet, 2009-10-20

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten, 2009-04-01

Instruktion för styrgruppen för långliggande försök, 2009-02-03

Examinationsrätt för institutionerna, 2008-09-03

S-fakulteten

S-fakultetens delegationsordning, 2019-04-12

Examinationsrätt för institutioner, 2022-05-23

VH-fakulteten

VH-fakultetens delegationsordning 2022-2024, 2022-06-13

Examinationsrätt inom utbildning på grund- och avancerad nivå för VH-fakultetens institutioner, 2021-04-20

Arbetsordning för fakultetsnämnden för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019-2021, 2019-01-22 

4. Riktlinjer

Riktlinjer för beredning av ärenden som ska behandlas av universitetsstyrelsen, 2017-08-29

Riktlinjer för universitetsdirektörens beslutsmöten, 2017-06-20

Riktlinjer för ställning som professor emeritus, 2016-04-26

Riktlinjer för externfinansiering, 2015-05-25

Riktlinjer för remisshantering, 2011-05-02 

Definition och införande av administrativa roller för institutionsadministrationen, 2011-04-07

Riktlinjer för hantering av styrande dokument, 2011-04-01

Riktlinjer för förtjänstmedaljen, 2009-04-28

NJ-fakulteten

Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid NJ-fakulteten, 2019-01-23

S-fakulteten

Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer, s-fak, 2018-12-12

VH-fakulteten

Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer och promotorer, VH-fak, 2020-12-16

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

 

6. Anvisningar och instruktioner

Arbetsrutiner för SLU:s styrelse, 2020-06-16

LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten (svenska och engelska), 2015-09-02