15. Personal

Senast ändrad: 06 maj 2022

1. Måldokument och strategier

2. Policyer

Tillgänglighet och e-postetikett vid NJ-fakulteten, 2017-06-09

Friskvårdspolicy, 2017-06-07

Policy för chefsuppdraget, 2013-12-09

Lönepolicy, 2021-07-01. Dnr ua.2021.1.1.1-2369 

Personalpolicy, 2000-12-15

Policy för ledarskap (ledaridén)

Policy för medarbetarskap (medarbetaridén)

Överenskommelse dekan/prefekt

VH-fakultetens policy för tillgänglighet, e-post- och mötesetikett, 2019-05-28

Värdegrund för SLU, 2013-06-20

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

NJ-fakulteten

Regler för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid NL-fakulteten, 2010-11-23 

4. Riktlinjer

Riktlinjer för utnämning av docenter vid SLU, 2018-12-18

2013 års anställningsordning för lärare vid SLU, 2013-10-01

2018 års anställningsordning för lärare vid SLU, 2018-02-19

Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare, 2018-04-17

Riktlinjer för finansiering med statsanslag av senior forskare/lärare, 2017-11-08

Riktlinjer för ersättning till institutioner där en anställd lärare/forskare är ledamot av universitetsstyrelsen, 2017-08-29

Riktlinjer för hantering av sorg vid dödsfall och svår sjukdom

Kris och svår olycka

Riktlinjer vid kränkande särbehandling, 2016-08-30

Riktlinjer vid misstanke om att en anställd utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, 2019-05-07

Riktlinjer för ställning som professor emeritus, 2016-04-26

Riktlinjer för löneökning vid ny kompetens eller befordran,
2016-02-09

Riktlinjer för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå, 2022-04-06

Riktlinjer för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå, 2021-11-17

Riktlinjer för bisysslor, 2020-02-26

Riktlinjer för tillämpning av anställningsordningen, 2013-09-30

Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner, 2013-06-10

Riktlinjer för introduktion av nyanställd vid SLU, 2005-06-20

Riktlinjer för stipendier, 2022-01-12

NJ-fakulteten

Riktlinjer för anställning av adjungerade lärare och gästlärare vid NL-fakulteten, 2007-03-21 

S-fakulteten

Beslut om policy för ersättning i samband med interna uppdrag vid fakulteten för skogsvetenskap.pdf (2022-01-18)

Riktlinjer för den initiala processen vid rekrytering av professorer vid fakulteten för skogsvetenskap

VH-fakulteten

Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid VH-fakulteten,
2004-02-11 

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

NJ-fakulteten

Ersättningsbelopp för startbidrag till nyrekryterade professorer, 2015-03-12

Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson), 2011-05-03

6. Anvisningar och instruktioner

Instruktion för sökande till titeln excellent lärare vid SLU läsåret 21/22, 23 augusti 2021

Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist vid SLU, 2018-11-01

Introduktion av chefer med personalansvar vid SLU, 2020-09-22

Prövning/befordran från biträdande universitetslektor enligt 2013-års anställningsordning till universitetslektor, 2019-11-04

Halvtidsuppföljning av anställning som biträdande universitetslektor, 2019-11-04