12. Lika villkor/likabehandling

Senast ändrad: 12 januari 2022

1. Måldokument och strategier

SLU:s jämställdhetsarbete, 2021-12-13

Åtgärdsplan för jämställdhetsintegrering, 2020-12-21

2. Policyer 

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

4. Riktlinjer

Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student, 2018-10-23

Riktlinjer vid misstanke om att en anställd utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, 2019-05-07

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

VH-fakulteten

VH-fakultetens plan för lika villkor, (förlängd giltlighetstid), 2021-12-22

S-fakulteten 

S-fakultetens plan för lika villkor, 2015-03-09

NJ-fakulteten

Handlingsplan för lika villkorsarbetet vid NJ-fakulteten, 2021-11-19

LTV-fakulteten

Handlingsplan för lika villkorsarbetet vid LTV-fakulteten 2019-2020

6. Anvisningar och instruktioner