Interna styrande dokument

Senast ändrad: 11 oktober 2022

Interna styrande dokument är dokument som beslutats av organ eller befattningshavare vid SLU, till exempel styrelsen, rektor, universitetsdirektören, en fakultetsnämnd eller en dekan.

Alla giltiga interna styrande dokument ska publiceras på webben.

Avtal, anställningsbeslut och förordnanden av medlemmar i nämnder, utskott och kommittéer publiceras däremot inte som interna styrande dokument.

Styrande dokument indelade efter sakområde

Varje internt styrande dokument tillhör ett eller flera sakområden. Om du klickar på ett sakområde i listan nedan visas dokumenten inom det området. Om dokumentet hör till flera sakområden publiceras det bara på sidan för det sakområde som anges som första område i dokumenthuvudet.

 1. Visioner och strategier
 2. Forskning och utbildning på forskarnivå 
 3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 4. Fortlöpande miljöanalys 
 5. Organisation och beslutsstruktur  
 6. Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag  
 7. Arbetsmiljö  
 8. Arkiv och diarium 
 9. Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag
 10. IT och tele
 11. Kommunikation och media
 12. Lika villkor/likabehandling
 13. Lokaler och fastigheter 
 14. Miljö
 15. Personal
 16. Samverkan och uppdragsverksamhet/internationalisering
 17. Säkerhet och informationssäkerhet 

 

Typer av styrande dokument

Inom varje sakområde delas dokumenten in efter typ. Det finns sex typer. Nedan ges en översiktlig beskrivning av respektive typ. Mer detaljerad information finns i riktlinjerna för hantering av styrande dokument, som du når via länken nedtill på sidan.

1. Måldokument och strategier

I den här typen av dokument formuleras visioner och mål för verksamheten på ett övergripande sätt. Det anges också vilka tillvägagångssätt som bör användas för att nå dessa mål.  

2. Policyer

En policy är universitetets eller en fakultets viljeinriktning inom ett visst område. En policy, tillsammans med måldokument och strategier, ligger till grund för att styra beslut och beteenden i önskad riktning. 

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

Delegationsordningar beskriver vilket ansvar och vilka befogenheter olika organ och befattningshavare har inom organisationen. De är bindande.

4. Riktlinjer

Riktlinjer är bindande och anger på ett konkret och detaljerat sätt vad som gäller i en viss situation. Riktlinjer är ofta en SLU-anpassning av lagar och förordningar. De kan också vara en precisering av en policy. Riktlinjer är bindande.

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Exempel på återkommande planerings- och styrdokument är budgetinstruktioner, verksamhetsplaner med anslagsfördelning, budgetar och verksamhetsuppdrag. Denna dokumenttyp kan vara bindande.

6. Anvisningar och instruktioner

En anvisning eller instruktion anger på vilket sätt en arbetsuppgift eller åtgärd ska utföras. De är ofta administrativa preciseringar av en riktlinje.

Publicera styrande dokument på webben

För att det ska vara enkelt att hitta ett internt styrande dokument för den som behöver länka till det måste sidan interna styrande dokument hållas aktuell. Dokumenten ska också ha konsekvent utformade filnamn och ligga i rätt mapp så att alla som behöver länka till ett dokument kan hitta det.

Det är därför viktigt att alla som publicerar interna styrande dokument på medarbetarwebben följer de regler och rekommendationer som finns. Se även sidan Publicera dokument på webben där det bland annat finns information om hur filer ska namnges.

Spara dokumenten i rätt mapp

Alla interna styrande dokument ska ligga i mappen för respektive sakområde under Media – MW – org-styr – styr-dok.

Om ett dokument tillhör flera sakområden lägger du filen i mappen för det sakområde som står först i dokumenthuvudet.

Endast bilagan i pdf-filen

Enligt riktlinjerna för hantering av styrande dokument är det endast bilagan, alltså det styrande dokumentet, som ska publiceras på webben. Själva beslutet ska inte ingå i pdf-filen.

Struktur på sidan

Lägg länken under rubriken för den dokumenttyp det gäller. Gör en underrubrik för din fakultet om det är ett fakultetsspecifikt dokument.

Dokumenten ska ligga i omvänd kronologisk ordning med det senaste överst i listan.

Efter dokumentnamnet skriver du beslutsdatum. Använd formatet åååå-mm-dd på svenska sidor och dd/mm/åååå på engelska sidor:

 

 

Fakta:

Ett styrande dokument kan antingen vara inriktande eller bindande.

 • Inriktande dokument: Är mindre preciserade än de bindande och anger en viljeinriktning.
 • Bindande dokument: Grundas ofta på lagar, förordningar eller föreskrifter och är en lokal anpassning av dessa.

 


Kontaktinformation

miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12