Forskarrådet (For)

Senast ändrad: 03 september 2021

For är ett SLU-övergripande rådgivande organ, som har till uppgift att lyfta strategiskt viktiga forskningsfrågor till dialog med universitetsledningen och till en kollegial diskussion.

For initierades 2010 som en följd av rekommendationen i KoN-utvärderingen att stärka det strategiska tänkandet inom SLU.  Rådet ingår numera i SLUs delegationsordning. For är ett forum för diskussion om principiella frågor som är viktiga för SLU:s forskning och för att fånga upp goda idéer och förslag från universitetets forskare. Rådet är alltså ett komplement till de formella beslutsorganen.

For består av rektor (ordförande) och ytterligare 5-6 seniora forskare samt 4-5 juniora forskare. De seniora är professorer med mycket god vetenskaplig produktion och god förmåga att ha ett universitetsperspektiv på de frågor som behandlas i For. De juniora är forskare med potential att bli framstående forskare och ledare inom SLU. Rådets sammansättning ska vara balanserad vad avser vetenskaplig inriktning, fakultetstillhörighet, kön och verksamhetsort. Ledamöterna har en oberoende roll och representerar enbart sig själva.

Den som är dekan, prodekan, vicedekan eller prefekt kan inte vara ledamot i For. De seniora ledamöterna utses av rektor efter samråd med dekanerna. De juniora ledamöterna utses av rektor efter förslag från dekanerna. Ledamöterna har inga suppleanter. For sammanträder minst en gång per termin.

Nuvarande sammansättning (1 april 2019 – 31 mars 2022): 

Maria Knutson Wedel, rektor (ordförande)
Adam Felton, Sydsvensk skogsvetenskap  
Anna Gårdmark, Akvatiska resurser
Anna Jansson, Anatomi, fysiologi och biokemi
Marie Charlotte Nilsson Hegethorn, Skoglig ekologi och skötsel
Geert Cornelis, Mark och miljö
Giulia Vico, Växtproduktionsekologi
Jean-Francois Valarcher, Kliniska vetenskaper
Johan Dicksved, Husdjurens utfordring och vård
Thomas Randrup, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Patrick Svensson, Stad och land
Vera Vicenzotti, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Sekreterare i For är Niklas Nordquist, Planeringsavdelningen.

Fakta:

Enligt rektors delegationsordning åligger det For att:

  • Vara ett forum för kollegial dialog mellan forskare och rektor kring för universitetet strategiskt viktiga forskningsfrågor,
  • Bistå rektor och ledningsrådet i behandlingen av frågor om universitetets forskning av särskilt stor betydelse, samt
  • Lämna förslag till eller yttra sig över förslag till vetenskapliga satsningar, t.ex. nomineringar och andra bedömningar inför styrelsens eller rektors beslut.

Kontaktinformation

Niklas Nordquist, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
niklas.nordquist@slu.se, 072 236 6601