Projektbeskrivning

Senast ändrad: 22 februari 2018

Projektets syfte

Projektet syftar till att skapa en kvalitetssäkrad, rättssäker och effektiv tentamensservice till institutioner och studenter.

Projektets mål

Följande huvudmål och delmål ska vara uppfyllda vid projektets slut:

Huvudmål - Införa en gemensam tentamenshantering vid SLU:s huvudorter

Delmål 1 – Ta fram riktlinjer för samordning av tentamenstillfällen

Delmål 2 – Alla tentamenstillfällen skall bokas i godkända tentamenslokaler via Tentamensservice

Delmål 3 – Tentamensservice skall hantera alla tentamensvakter

Delmål 4 – Ta fram en obligatorisk utbildning för tentamensvakter

Delmål 5 – Tydliggöra gällande riktlinjer och instruktioner för hur studenterna ska informeras inför tentamen

Genomförande

Projektet genomförs i två steg:

 • Steg 1 - Campus Ultuna
 • Steg 2 - Campus Umeå och Campus Alnarp

Tidsplan (steg 1)

Kalendertid: 2017-03-15 – 2018-09-03

 • VT2017
  • Ett formellt beslut tas att köpa in TentaAdmin från Universitets- och högskolerådet (UHR)
  • En arbetsplats (SharePoint) och webbsida för projektet skapas och används för kommunikation inom projektet samt med projektintressenter
  • Arbetet med att ta fram nya riktlinjer och instruktioner kring tentamenshantering inom olika delar av organisationen/verksamheten inleds
  • Arbetet med att konfigurera TentaAdmin inleds (funktioner och behörigheter i systemet)
  • Göra kommunikationsplan, ta fram budskap samt välja kommunikationskanal
  • Utbildning av systemanvändare – del 1
  • Workshop 1 – med referensgruppen samt utvalda intressenter
 • HT2017
  • Ta fram ändringsförslag kring tentamensregler för studenter och tentamensvakter
  • Ta fram beställningsformulär för bokning av tentamensplatser samt särskilt pedagogiskt stöd
  • Förvaring av tentamensmaterial samt rutiner kring hämtning/lämning
 • VT2018
  • Workshop 2 – med institutionsstudierektorer (ISR) samt utvalda intressenter
  • Ta fram utbildningsmaterial samt instruktioner för tentamensvakter
  • Avsluta arbetet med ta fram nya riktlinjer och instruktioner kring tentamenshantering inom olika delar av organisationen/verksamheten
  • Utbildning av systemanvändare – del 2
  • Rekrytering av tentamensvakter till en gemensam pool
  • Utbildning av tentamensvakter
  • Test, utvärderingar, anpassningar och konfigurationsändringar
 • HT2018
  • VH-, NJ- och S-fakultets tentavaktshantering samt alla tentamenslokalbokningar överförs till Tentamensservice
  • All tentavaktshantering samt alla tentamenslokalsbokningar på campus Ultuna hanteras av Tentamensservice

Kontaktinformation