Tidsramar och underlag för 2022 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 28 oktober 2022
Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2022 

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU 2022

Mall för nulägesanalys, utbildning- på grundnivå och avancerad nivå 2022

Frågeformulär 2022, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2022, utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Instruktioner för delavstämning 2022 (avseende 2020 års kvalitetsrapporter)

 

Utbildning på forskarnivå

Instruktioner för kvalitetssäkring av forskarutbildning vid SLU 2022

Tabell 1, aktiviteter 2017-2021

Rapportmall för fakultetens nulägesanalys, utbildning på forskarnivå 2022

Rapportmall för doktorandrådens nulägesanalys, utbildning på forskarnivå 2022

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2022, utbildning på forskarnivå 

 

GU - Deadlines för underlag:
10  juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av programnämnder (deadline).

13 juni  

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer.

Sept.-

Sluss lämnar in sina kommentarer senast en vecka före respektive kvalitetsdialog.

FU - Deadlines för underlag

15 september - Respektive FUN och doktorandråd lämnar in sina rapporter till lotta.jaderlund@slu.se. 

 

 
Kvalitetsdialoger

Genomförs via Zoom eller fysiskt beroende på pandemiläget. Deltagarna kommer att bjudas in via Outlook-kalendern.