Tidsramar och underlag för 2022 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 12 januari 2022
Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2022 (kommer att finnas tillgängliga innan slutet av januari):

Instruktioner för kvalitetssäkring av forskarutbildning vid SLU 2022

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2022

Rapportmall för utbildning- på grundnivå och avancerad nivå 2022

Frågeformulär 2022, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2022, utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Dialogverktyg för kvalitetssäkring av SLU:s forskarutbildning

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2022, utbildning på forskarnivå 

Instruktioner för delavstämning 2022 (avseende 2020 års kvalitetsrapporter)

GU - Deadlines för underlag (datum ännu inte fastställda):
xx  juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av fakultetsnämnder och programnämnder (deadline).
xx juni  

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer.

Sept.-

Sluss lämnar in sina kommentarer senast en vecka före respektive kvalitetsdialog.

FU - Deadlines för underlag

xx september - Respektive FUN och doktorandråd lämnar in sina rapporter till lotta.jaderlund@slu.se. 

 

 
Kvalitetsdialoger

Genomförs via Zoom eller fysiskt beroende på pandemiläget. Deltagarna kommer att bjudas in via Outlook-kalendern.