Detta händer 2022-2023

Senast ändrad: 28 september 2022

Under 2022-2023 genomförs en intern nulägesanalys.

Steg 1: Varje institution gör en nulägesanalys med utgångspunkt i kvalitetsområden och standarder. Formerna för nulägesanalysen väljer institutionen. Till stöd finns ett dialogverktyg som kan användas i diskussioner med medarbetarna.

Steg 2: Nulägesanalysen och föreslagna utvecklingsåtgärder dokumenteras i form av en kvalitetsrapport, som skickas till kvalitetssakring-forskning@slu.se.
 
Steg 3: Kvalitetsrapporten utgör underlag för en kvalitetsdialog mellan institutions- och fakultetsledning.
 
Steg 4: Utifrån dialogerna med institutionsledningarna sammanställer fakulteten en kvalitetsrapport som utgör underlag för kvalitetsdialog mellan fakultetsledning och rektor.

Steg 5: Rektor sammanställer en universitetsövergripande kvalitetsrapport och presenterar för styrelsen.

Kvalitetsdialoger förs också mellan rektor och universitetsdirektör resp. överbibliotekarie om utvecklingsåtgärder inom verksamhetsstödet och biblioteket.

Utvecklingsåtgärderna följs upp under de kommande tre åren.

Läs mer i:

Mer detaljerade beskrivningar av kvalitetssäkringssystemet finns i styrdokumenten.

Skicka gärna frågor eller synpunkter till kvalitetssakring-forskning@slu.se.